Канунников

Alexey Kanunnikov Jazz Band 2011, archive video

Archive video, May, 2011
Alexey Kanunnikov Jazz band
Alexey Kanunnikov – trombone, Fedor Kuvaitsev – clarinet, Sergey Efremov – trumpet , Dmitry Bratukhin – piand, Philipp Mescheryakov – bass, Konstantin Kuvaitsev – drums

Alexey Kanunnikov